ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 • ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
  Πρόεδρος
 • ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
  Αντιπρόεδρος
 • ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
  Γενικός Γραμματέας
 • ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
  Ειδική Γραμματέας
 • ΤΣIAΤΗΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ,
  Ταμίας

 

ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

15.1.    Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο [ΔΣ], εκ των οποίων μέχρι δύο [2] μέλη μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο Τομέα Ειδίκευσης. Το ΔΣ εκλέγεται, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών από τη Συνέλευση των μελών. Εκλόγιμα είναι τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη, εφόσον υποβάλλουν εγγράφως αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την υποψηφιότητα τους τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες προ της σύγκλησης της τακτικής Συνέλευσης.

15.2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ΕΝΩΣΗ. Οι αρμοδιότητές του απορρέουν εκ του νόμου και είναι ενδεικτικά οι κάτωθι:

 • Εκπροσωπεί την ΕΝΩΣΗ δικαστικά και εξώδικα, εκτελεί όλες τις διαχειριστικές και οικονομικές πράξεις, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό, αντισυμβάλλεται με συνεργάτες ή προμηθευτές, τηρεί τα βιβλία της ΕΝΩΣΗΣ και εισηγείται την ημερησία διάταξη στη Συνέλευση των μελών.
 • Εκπροσωπεί την ΕΝΩΣΗ απέναντι σε κάθε Αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμμετέχει για λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ σε γενικές συνελεύσεις εταιριών, στις οποίες συμμετέχει η ΕΝΩΣΗ, επενδύει την περιουσία της, έχει την ταμειακή διαχείριση της ΕΝΩΣΗΣ, διενεργεί εισπράξεις, πληρωμές, αναλήψεις ή καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε τράπεζα και δεσμεύει την ΕΝΩΣΗ με κάθε απόφαση, την οποία λαμβάνει.

15.3.    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο καταμερισμός των ανωτέρω αξιωμάτων γίνεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός μίας εβδομάδας μετά την εκλογή τους από τη Συνέλευση των μελών.

15.4.    Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα οριστεί από αυτό, είναι ο αντιπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ενώσεις και σε αυτόν καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

15.5.    Ο Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σ΄ αυτές και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τα παρόντα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μαζί δε με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές.

15.6.    Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της ΕΝΩΣΗΣ όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της ΕΝΩΣΗΣ, συγκαλούμενο από το πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο [2] μελών του, υποχρεωμένου του προέδρου -στη τελευταία αυτή περίπτωση- να συγκαλέσει ΔΣ μέσα σε δέκα πέντε [15] ημερολογιακές ημέρες από τη παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν. 

15.7.    Ο Πρόεδρος μεριμνά γενικά για την κανονική λειτουργία της ΕΝΩΣΗΣ και την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και επιμελείται για τις επιδιώξεις και την επιτυχία των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ.

15.8.    Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γενικό Γραμματέα ο Ειδικός Γραμματέας. Το κώλυμα πρέπει να έχει αναφερθεί, από τους κωλυομένους προς το ΔΣ, εγγράφως. Ο Ταμίας δεν αναπληρώνεται, παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης & επείγουσας ανάγκης, όπου μπορεί να αναπληρωθεί προσωρινά -για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα- από τον Ειδικό Γραμματέα, υπό την άμεση επιστασία, καθοδήγηση & ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Για τη συγκεκριμένη αναπλήρωση πρέπει να υπάρξει γραπτή, επίσημη, απόφαση του ΔΣ, που θα αναφέρει τους λόγους αναπλήρωσης και το χρονικό διάστημα αυτής.

15.9.    Το ΔΣ δεν μπορεί να συνεδριάσει όταν δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

15.10.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν όλες οι διαχειριστικές πράξεις, η εκπροσώπηση και τα καθήκοντα της καθημερινής διοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ να ανατίθενται στον Πρόεδρό της και να ασκούνται απ΄ αυτόν.

15.11.  Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την άμεση εποπτεία για τις οργανωτικές και γραφειοκρατικές δραστηριότητες της ΕΝΩΣΗΣ, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τα μητρώα των μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο της ΕΝΩΣΗΣ, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο ορισμένα από τα εξερχόμενα έγγραφα και τέλος συντάσσει με τον Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου.

15.12.  Ο Ειδικός Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ αναπληρώνει και βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του και τηρεί τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης. Επίσης είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία του ΔΣ με την επιστημονική επιτροπή και τους τομείς ειδίκευσης.

15.13.  Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των εισφορών των νέων μελών, των κατ΄ έτος εισφορών των ήδη μελών, των εκτάκτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς την ΕΝΩΣΗ, συντάσσοντας σχετικές τριπλότυπες αποδείξεις, ενώ καταχωρεί παράλληλα όλα τα οικονομικά στοιχεία σε σχετικό λογισμικό της ΕΝΩΣΗΣ. Εκτελεί μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή, που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σύντομη έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου και αναλυτική έκθεση, βεβαιούμενη από συνημμένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλματα, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Επίσης συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του Ταμείου και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας αναπληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15§8.

15.14.  Για την αρχική περίοδο και έως την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέλη της διοικούσας επιτροπής για την ίδρυση της Ένωσης ορίζονται, βάσει του παρόντος καταστατικού, οι κάτωθι:

 • ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης, Πρόεδρος,
 • ΠΑΣΧΟΣ Ιωάννης, Αντιπρόεδρος,
 • ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας,
 • ΣΚΙΤΣΑ Ιουλία, Ειδική Γραμματέας,
 • ΦΑΝΟΣ Παναγιώτης, Ταμίας &
 • ΦΙΤΣΙΑΛΟΣ Γεώργιος, ως αναπληρωματικό μέλος.

Η ως άνω διοικούσα επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία συστάσεως της Ένωσης για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.