ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ


 

Στην κατηγορία του ομότιμου μέλους της ΕΝΩΣΗΣ εντάσσεται αυτοδίκαια, ακόμη και χωρίς αίτησή του, το τακτικό ή δόκιμο μέλος που έχει συμπληρώσει το 70 έτος της ηλικίας του. Τα ομότιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές στην ΕΝΩΣΗ.

Τα ομότιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να εκλέγονται μέλη των οργάνων της ΕΝΩΣΗΣ.

Ομότιμα Μέλη

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0000 Κοράκης  Παναγιώτης  2105230686  korakispan@yahoo.gr
ΑΜ0000 Χατζηγιάννης Παναγιώτης  2109942089 elizahat@gmail.com