ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση & σύγκριση των πάσης φύσεως εγγράφων

Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση, εν μέρει ή στο σύνολό τους, ψηφιακών πειστηρίων

Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση & ανάλυση πειστηρίων ήχου, εικόνας & βίντεο

Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων καθώς και την αξιοποίηση συναφών πειστηρίων και ιχνών

Τομέας Ανάλυσης DNA

Είναι ο Τομέας, που έχει ως αρμοδιότητα την ανάλυση του δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κού οξέος (Deoxyribonucleic acid – DNA)

Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα τη διενέργεια χημικών, φυσικών & φυσικοχημικών εξετάσεων & συγκριτικών αξιολογήσεων επί πειστηρίων

Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος 

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα τη διερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος

Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση & ανάλυση των δακτυλικών αποτυπωμάτων

Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση των πάσης φύσεως συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος

Τομέας Τοξικολογίας

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την τοξικολογία, μία πολύπλευρη επιστήμη, που διερευνά την επίδραση των διάφορων τοξικών ουσιών