ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

‘Ενωση

Η ΕΝΩΣΗ ιδρύθηκε προκειμένου να αναπτύσσει νόμιμες δραστηριότητες, που στοχεύουν στην προαγωγή και περαιτέρω καθιέρωση των εφαρμοσμένων εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών (Forensic Sciences), του ρόλου των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών (Forensic Sciences Service/Institutes) και του επιμέρους ρόλου των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Το καταστατικό της Ένωσης είναι διαθέσιμοεδώ