ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σκοπός

3.1.      Σκοπός της ΕΝΩΣΗΣ είναι να αναπτύσσει νόμιμες δραστηριότητες, που στοχεύουν στην προαγωγή και περαιτέρω καθιέρωση των εφαρμοσμένων εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών (Forensic Sciences), του ρόλου των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών (Forensic Sciences Service/Institutes) και του επιμέρους ρόλου των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων στην απονομή της Δικαιοσύνης.

3.2.      Οι επιμέρους σκοποί της ΕΝΩΣΗΣ είναι:

 • Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο διεύρυνση της καθιέρωσης των εφαρμοσμένων εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης.
 • Η καθιέρωση και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, διαπιστευμένων διαδικασιών και μεθόδων πιστοποίησης, σε φορείς εφαρμοσμένων-εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών, σε Δικαστικούς Πραγματογνώμονες & Τεχνικούς Συμβούλους.
 • Η μελέτη και αξιολόγηση των νέων επιστημονικών μεθοδολογιών και του ειδικού εξοπλισμού (μηχανημάτων, συσκευών, λογισμικού κ.ά.), όσον αφορά στις επιμέρους δυνατότητες και τις νέες εξελίξεις, τα ποιοτικά & τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα παρελκόμενα και τις εν γένει χρήσεις τους, προς υποβοήθηση των ειδικών εργαστηριακών εγκληματολογικών εξετάσεων και του εν γένει έργου των αντιστοίχων φορέων, των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & Τεχνικών Συμβούλων.
 • Η συνεργασία για κοινές επιδιώξεις με ανάλογες ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εφαρμοσμένων εγκληματολογικών – εργαστηριακών εξετάσεων.
 • Η υποβοήθηση των αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Αρχών καθώς και η συνεργασία με Πανεπιστημιακές Σχολές, Τμήματα & Ιδρύματα και κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή Υπηρεσία της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, επί θεμάτων εφαρμοσμένων εγκληματολογικών – εργαστηριακών εξετάσεων.
 • Η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας επί θεμάτων εφαρμοσμένων εγκληματολογικών – εργαστηριακών εξετάσεων, που μπορεί να προσθέσει ειδική γνώση στις συγκεκριμένες επιστήμες.
 • Η αρωγή στην επίλυση επιστημονικών θεμάτων ή προβλημάτων των εφαρμοσμένων – εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών.
 • Η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο των εφαρμοσμένων – εργαστηριακών εγκληματολογικών επιστημών και των φορέων που τις υπηρετούν.
 • Η επιστημονικά τεκμηριωμένη γνωμοδότηση για θέματα που αφορούν στις εφαρμοσμένες – εργαστηριακές εγκληματολογικές επιστήμες.
 • Η διαρκής επιμόρφωση των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων στις εφαρμοσμένες – εργαστηριακές εγκληματολογικές επιστήμες & τεχνικές, βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου και της εργαστηριακής τους ειδικότητας.
 • Η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των μελών της και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση του επαγγελματικού τους ρόλου, ακόμη και ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Η εκπροσώπηση των μελών της ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας ή Αρχής, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την νόμιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενάσκηση των καθηκόντων τους καθώς και η παρέμβαση, έκφραση γνώμης, παράσταση και πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες της Χώρας μας, για θέματα που σχετίζονται με τις εφαρμοσμένες εγκληματολογικές – εργαστηριακές επιστήμες καθώς και τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων.

3.3.      Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η ΕΝΩΣΗ μπορεί ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά:

 • Να διοργανώνει  διαλέξεις, εκπαιδεύσεις, εθνικά & διεθνή συνέδρια και λοιπές ανάλογες δραστηριότητες σχετικές με τις εφαρμοσμένες-εργαστηριακές εγκληματολογικές επιστήμες και τα επιστημονικά – επαγγελματικά δικαιώματα των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & Τεχνικών Συμβούλων.
 • Να εκπονεί, να δημοσιεύει και να υποβάλλει αρμοδίως μελέτες, υπομνήματα, εισηγήσεις και άλλες ειδικές προτάσεις & εργασίες [μονογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια] σε θέματα που σχετίζονται -άμεσα ή έμμεσα- με τις εφαρμοσμένες εγκληματολογικές – εργαστηριακές εξετάσεις, τα καθήκοντα, τα επιμέρους προσόντα, τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις και τα όποια άλλα ειδικά επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια ή προσόντα των Δικαστικών Πραγματογνωμόνων & Τεχνικών Συμβούλων.
 • Να προωθεί, να συμμετέχει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί σχετικά ελληνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα.
 • Να παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά-ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, μετεκπαιδεύσεις με υποτροφίες ή μη, σε ευρωπαϊκούς & διεθνείς οργανισμούς.
 • Να δημιουργήσει ιστοσελίδα, να τηρεί ενημερωμένη βιβλιοθήκη σχετικά με θέματα εφαρμοσμένων εγκληματολογικών – εργαστηριακών εξετάσεων, να εκδίδει σχετικό επιστημονικό περιοδικό (ψηφιακό ή μη) καθώς να συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες συναφούς αντικειμένου άλλου επιστημονικού οργανισμού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της, όπως αυτοί αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό.

3.4       Ο σκοπός της ΕΝΩΣΗΣ είναι και θα παραμείνει για πάντα μη κερδοσκοπικός, χωρίς οικονομικά κέρδη.