ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

Οργανωτικής Δομής

Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών

Έτη: 2013-2016
(12-1-2013 έως 11-1-2016)
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μακρής Ιωάννης, Πρόεδρος
Παπάζογλου Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Φανός Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας
Πάσχος Ιωάννης, Εδικός Γραμματέας
Φίτσιαλος Γεώργιος, Ταμίας
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τσιάτης Νικόλαος, Πρόεδρος, Μέλος ΤΕΠΟΙΕ
Δαλτζής Πέτρος, Μέλος ΤΦΧΕ
Ζωγράφος Νικόλαος, Μέλος ΤΑΗΕΒ
Λευκίδου Ιωάννα, Μέλος ΤΤ
Μηνόπετρας Χαράλαμπος, Μέλος ΤΕΔΑ
Πέτρου Κωνσταντίνος, Μέλος ΤΕΨΠ
Ποζιοπούλου Ειρήνη, Μέλος ΤΕΕΓ
Σκίτσα Ιουλία, Μέλος ΤΑDNA
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γκανάς Φώτιος, Πρόεδρος
Ταΐρης Νικόλαος, Ά Μέλος
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Β΄ Μέλος
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ραυτογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος
Σκλάβος Ιωάννης, Α’ Μέλος  
Ράϊκος Νικόλαος, Β’ Μέλος

Έτη: 2016-2019
(12-1-2016 έως 6-7/-2019)
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Σκλάβος, Πρόεδρος
Αθανάσιος Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
Παρασκευή Νεοφυτίδου, Ειδική Γραμματέας
Νικόλαος Τσιάτης, Ταμίας
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Καλαντζής, Πρόεδρος
Δημήτριος Αγγελόπουλος, Μέλος ΤΕΨΠ
Νικόλαος Ζωγράφος, Μέλος ΤΑΗΕΒ
Αλέξανδρος Λάζος, Μέλος ΤΕΠΟΙΕ
Ιουλία Σκίτσα, Μέλος ΤΑDNA
Χρήστος Μπατής, Μέλος ΤΦΧΕ
Νικόλαος Ράϊκος, Μέλος ΤΤ
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλειος Παπαπαύλου, Πρόεδρος
Πέτρος Δαλτζής, Α΄ Μέλος
Αθανάσιος Φούκας, Β΄ Μέλος
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Παναγιώτης Φανός, Πρόεδρος
Αθανάσιος Γκυρτής, Α΄ Μέλος
Στέφανος Ηλιάδης, Β΄ Μέλος

Έτη: 2019-2022
(6/7/2019-6/7/2022)
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Σκλάβος, Πρόεδρος
Νικόλαος Τσιάτης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Πάσχος, Ειδικός Γραμματέας
Πέτρος Δαλτζής, Ταμίας
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Καλαντζής, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Μηνόπετρας, Μέλος, ΤΕΔΑ
Αλέξανδρος Λάζος, Μέλος, ΤΕΠΟΙΕ
Ιωάννα Λευκίδου, Μέλος, ΤΤ
Χρήστος Μπατής, Μέλος, ΤΦΧΕ
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλειος Παπαπαύλου, Πρόεδρος
Ιωάννης Ρούσσης, Α’ Μέλος
Δημήτριος Αγγελόπουλος, Β’ Μέλος
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Βενετία Καρασμάνη, Πρόεδρος
Νικόλαος Ράϊκος, Α’ Μέλος
Νικόλαος Νομικός, Β’ Μέλος

Έτη: 2022-2025
(7/7/2022-Σήμερα)
 
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Σκλάβος, Πρόεδρος
Ιωάννης Πάσχος, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Μακρής, Γενικός Γραμματέας
Στέφανος Ηλιάδης, Ειδικός Γραμματέας
Ιωάννης Ρούσσης, Ταμίας
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Καλαντζής, Πρόεδρος
Χρήστος Μπατής, Μέλος, ΤΦΧΕ
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιαννόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Λευκίδου Ιωάννα, Πρόεδρος