ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής

Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής 
Forensic Examination of Documents & Writing WG
 

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση & σύγκριση των πάσης φύσεως εγγράφων, υπό την στενή του όρου έννοια, με σκοπό:

 • την ταυτοποίηση χειρόγραφης γραφής,
 • την ταυτοποίηση υπογραφών,
 • την ταυτοποίηση ‘μηχανικής’ και εντυπωματικής (δια σφραγίδων) γραφής,
 • τη διαπίστωση & εμφάνιση λανθάνουσας (αόρατης) γραφής,
 • τη διαπίστωση των υλικών γραφής (μελανών, χάρτου), με σκοπό την ταυτοποίηση ή διαφοροποίησή τους,
 • τη διαπίστωση & εμφάνιση τυχόν νοθεύσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. αλλοιώσεων,
 • την εξέταση & σύγκριση ολικώς ή μερικώς κατεστραμμένων εγγράφων.

Οι Εξεταστές εγγράφων & γραφής, μετά την αντίστοιχη -κατά περίπτωση- εκπαίδευσή τους, δύναται επιπρόσθετα των ανωτέρω εξετάσεων να διενεργούν:

 • Ειδικές χημικές εξετάσεις μέσων, υλικών γραφής (μελανών) και υποστρωμάτων (χάρτου) με σκοπό την ανά­λυση, ταυτοποίηση ή διαφοροποίηση αυτών, αλλά και τη διαπίστωση της ηλικίας του εγγράφου.
 • Γλωσσολογικές αναλύσεις κειμένων, με σκοπό τον προσδιορισμό του τρόπου γραφής του συντά­κτη του προς εξέταση κειμένου.

Το αντικείμενο των εξετάσεων του εν λόγω Τομέα, αφορά στην εγκληματολογική μελέτη και ανάλυση εγγράφων και γραφής (forensic document examination) και διαφοροποιείται πλήρως από το αντίστοιχο της Αναλυτικής Γραφολογίας/Χαρακτηριολογίας (Graphology), ήτοι του κλάδου που ασχολείται -κατά κύριο λόγο- με την ερμηνεία της ανθρώπινης προσωπικότητας/χαρακτήρα, διαμέσου της ψυχοδιαγνωστικής ανάλυσης της χειρόγραφης γραφής ενός ατόμου.


Παράλληλα, με κατάλληλη εκπαίδευση, οι εξεταστές εγγράφων εντύπων ασφαλείας, διενεργούν εξετάσεις:

 • επί πάσης φύσεως εντύπων ασφαλείας προς εξακρίβωση της γνησιότητας ή μη αυτών, προσδιορίζοντας επιπρόσθετα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πλαστογράφησή τους,
 • επί αμφισβητούμενης γνησιότητας χαρτονομισμάτων  – κερμάτων νομισμάτων οιασδήποτε Χώρας, που ευρίσκονται σε ισχύ, προς εξακρίβωση της γνησιότητας ή μη αυτών, προσδιορίζοντας τα χρησιμοποιηθέντα, για την παραχάραξή τους, μέσα και μεθόδους,
 • επί παντός είδους αμφισβητούμενης γνη­σιότητας Αξιών (όπως επιταγές, ομόλογα, πιστωτικές κάρτες) προς διακρίβωση της γνησιότητας ή μη αυτών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

The Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung 

The American Board of Forensic Document Examiners

The American Society of Questioned Document Examiners 

The Scientific Working Group for
Forensic Document Examination