ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο

Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο
Forensic Audio, Image & Video Analysis WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση & ανάλυση πειστηρίων ήχου, εικόνας & βίντεο, και διαχωρίζεται ως ακολούθως:

Ανάλυσης Ήχου, που αφορά:

·      Έλεγχο αυθεντικότητας / γνησιότητας του ηχητικού υλικού.

·      Φωνητικές, γλωσσολογικές, εργαστηριακές και συγκριτικές εξετάσεις / αναλύσεις φωνών και λοιπών ηχητικών καταγραφών, με σκοπό το προσδιορισμό του ομιλητή ή της πηγής προέλευσης των ήχων.

·      Ειδικές απομαγνητοφωνήσεις ηχογραφήσεων, όταν υπάρξει αμφισβήτηση της αρχικά αποδοθείσας απομαγνητοφώνησης, η οποία έχει διενεργηθεί ως ανακριτική πράξη.

·      Εξετάσεις και συγκρίσεις αναλογικής ή ψηφιακής ηχογραφημένης φωνής ή ήχου επί αναλογικής & ψηφιακής ηχογράφησης, προς διαπίστωση αλλοίωσης, επέμβασης, συρραφής ή ασυμβατότητας, καθώς και εξετάσεις περί γνησιότητας του υλικού φορέα και του μέσου εγγραφής.

·      Βελτιώσεις και αποθορυβοποιήσεις ηχογραφήσεων, με σκοπό την κατανόηση των διαλαμβανομένων εντός αυτών ηχογραφημένων συνομιλιών ή άλλων ήχων.

·      Τεχνική συνδρομή στη διαδικασία αναγνώρισης ομιλητή από αυτήκοο μάρτυρα.

·      Έλεγχο στη λειτουργικότητα κατασχεθέντων μέσων ηχογράφησης και εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας τους.

Ανάλυσης Εικόνας & Φωτογραφίας (ψηφιακής ή αναλογικής), που αφορά:

·      Φωτοερμηνεία (περιγραφή & ερμηνεία) του φωτογραφικού υλικού.

·      Έλεγχο αυθεντικότητας & ακεραιότητας φωτογραφίας.

·      Έλεγχο προέλευσης φωτογραφίας από συγκεκριμένη συσκευή καταγραφής.

·      Έλεγχο των τεχνικών στοιχείων & παραμέτρων της εικόνας/φωτογραφίας.

·      Βελτίωση του φωτογραφικού υλικού.

·      Ανασύνθεση / αναπαράσταση της σκηνής.

·      Διενέργεια συγκριτικών εξετάσεων των βιομετρικών χαρακτηριστικών, μεταξύ απεικονιζόμενων γνωστών & αγνώστων προσώπων.

·      Διενέργεια συγκριτικών εξετάσεων ατόμων & αντικειμένων (ρουχισμού, οχημάτων, όπλων κλπ. με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας / photogrammetry).

Ανάλυσης Βίντεο, που αφορά:

·      Φωτοερμηνεία (περιγραφή & ερμηνεία) του βιντεοληπτικού υλικού.

·      Έλεγχο αυθεντικότητας & ακεραιότητας βιντεοληπτικού υλικού.

·      Έλεγχο προέλευσης βιντεοληπτικού υλικού από συγκεκριμένη συσκευή καταγραφής.

·      Εξέταση συσκευών ψηφιακής καταγραφής βιντεοληπτικού υλικού.

·      Έλεγχος των τεχνικών στοιχείων & παραμέτρων του βιντεοληπτικού υλικού.

·      Βελτίωση του βιντεοληπτικού υλικού.

·      Ανασύνθεση / αναπαράσταση της σκηνής (εγκλήματος).

·      Διενέργεια συγκριτικών εξετάσεων των βιομετρικών χαρακτηριστικών μεταξύ απεικονιζόμενων γνωστών & αγνώστων προσώπων με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού.

·      Μετατροπή βιντεοληπτικού υλικού (από ένα format σε άλλο).

·      Ψηφιοποίηση αναλογικού σήματος βιντεοληπτικού υλικού.

·      Ανεύρεση κατάλληλου λογισμικού αναπαραγωγής (codec) βιντεοληπτικού υλικού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Law Enforcement and Emergency Services Video Association