ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων

Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων
Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG
 

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων καθώς και την αξιοποίηση συναφών πειστηρίων και ιχνών (όπως όπλα, πυρομαχικά, εργαλεία κ.λπ.), που προέρχονται από αξιόποινες πράξεις ή περιπτώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξιχνιασθούν διερευνώμενες υποθέσεις.

Ειδικότερα ο εν λόγω Τομέας ασχολείται με:

Την τεχνολογία των όπλων & πυρομαχικών:

 • Τη διαπίστωση της υπαγωγής ή μη στην ισχύουσα νομοθεσία (‘περί όπλων κλπ.) συναφών αντικειμένων – πειστηρίων,
 • Τη διενέργεια δοκιμαστικών βολών (όπλων και πυρομαχικών), προς διαπίστωση της κατάστασής τους για συγκριτικές και άλλες απαραίτητες εξετάσεις,
 • Τη διενέργεια συγκριτικών εξετάσεων ιχνών καλύκων, βολίδων, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους ιχνών, τον τύπο του χρησιμοποιηθέντος όπλου κλπ.

Θέματα βλητικής:

 • Βλητική διερεύνηση σκηνής του εγκλήματος, όπου χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα, σχετική αυτοψία, αναπαράσταση, ανακατασκευή σκηνής για την αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων που άπτονται της ‘εξωτερικής’, ‘εσωτερικής’ & τραυματικής βλητικής.
   

Κατάλοιπα πυροβολισμών:

 • Σε συνεργασία με άλλους τομείς ειδίκευσης, ο ειδικός εξεταστής πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων αξιολογεί την προέλευση των καταλοίπων πυροβολισμού, όταν αυτά βρεθούν σε άτομα και αντικείμενα, σε σχέση με τα δεδομένα βλητικής του κάθε όπλου, τις διαφορές των μεθόδων ανίχνευσης, τις τυχόν επιμολύνσεις αλλά και την περίπτωση της μη ανίχνευσης καταλοίπων.


Ίχνη εργαλείων:

 • Εξετάσεις εργαλείων και συστατικών μερών αυτών καθώς και συγκριτικές εξετάσεις ιχνών εργαλείων επί πάσης φύσεως επιφανειών και αντικειμένων, για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιηθέντος εργαλείου.
 • Συλλογή & κατάρτιση αρχείων και συλλογών εργαλείων και ιχνών αυτών, εκμαγείων (ιχνών εργαλείων) και εντυπωμάτων.


Επανεμφάνιση αριθμών πλαισίου αυτ-των, κινητήρων οχημάτων, όπλων:

 • Επανεμφάνιση εντυπωμένων ενδείξεων, που απαλείφθηκαν ή παραποιήθηκαν σε μεταλλικές εν γένει επιφάνειες, με σκοπό την εμφάνιση στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας οχημάτων (λ.χ. αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα), όπλων & κ.ά. ειδικών αντικειμένων,
 • Κατάρτιση, συντήρηση αρχείων και συλλογών τεχνικών στοιχείων οχημάτων, όπλων κλπ. συναφών αντικειμένων.


Εξέταση κλειδιών & κλειδαριών:

 • Εξετάσεις κλειδιών, κλειδαριών, συστατικών μερών αυτών και συναφών αντικειμένων & εργαλείων, για τον προσδιορισμό στοιχείων που καταδεικνύουν την προέλευσή τους.
 • Κατάρτιση συλλογής κλειδιών, κλειδαριών και συναφών ειδών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

The Association of Firearm and Tool Mark Examiners