ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος

Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος
Forensic Crime Scene Investigation WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα τη διερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος, η οποία ορίζεται ως η τοποθεσία (location) όπου έλαβε χώρα ένα έγκλημα ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος, όπου ενδεχομένως ευρέθησαν τεκμήρια του εγκλήματος (another location where evidence of the crime may be found), περιλαμβάνοντας κάθε περιοχή από την οποία θα συλλεγούν φυσικά τεκμήρια (physical evidence) από τους ειδικούς Αστυνομικούς (law enforcement personnel), από τους Εξερευνητές Σκηνής Εγκλήματος (crime scene investigators) ή από τους Εγκληματολογικούς Επιστήμονες (forensic scientists).

Τόπος του εγκλήματος δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο αυτό διαπράχθηκε.

Υπάρχουν πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς κ.ο.κ. σκηνές εγκλήματος, κάτι που γίνεται κατανοητό στις περιπτώσεις απαγωγών, όπου οι δράστες, αφού απήγαγαν το θύμα από την πρωτογενή σκηνή του εγκλήματος (σημείο απαγωγής), το μετέφεραν με αυτοκίνητο (που αποτελεί τη δευτερογενή σκηνή του εγκλήματος) σε άλλο τόπο, όπου το δολοφόνησαν (τριτογενής σκηνή του εγκλήματος) και στη συνέχεια μετέφεραν και εναπόθεσαν το πτώμα, ενδεχόμενα σε άλλο (4ο) σημείο (όπου και η τεταρτογενής σκηνή του εγκλήματος).

Όλοι οι χώροι του εγκλήματος πρέπει να διαφυλάσσονται ανέπαφοι από κάθε είδους αναρμόδια επέμβαση, παρεμβολή ή αλλοίωση, ώστε σ’ αυτούς να μπορεί να εντοπιστεί κάθε ίχνος αποδεικτικών στοιχείων & τεκμηρίων (trace evidence). Αυτό επιτυγχάνεται -εκτός των άλλων- και με τον περιορισμό της πρόσβασης στην περιοχή πέριξ των χώρων του εγκλήματος από οποιοδήποτε αναρμόδιο άτομο, πλην των ειδικών Ερευνητών, αρμοδίων για τη εξερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος (by any person other than the investigators).

Τα επιμέρους στοιχεία του τόπου εγκλήματος, πρέπει να καταγράφονται μεθοδικά (καταγραφή, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση κλπ.), με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια (must be carefully recorded in great detail), και κατόπιν αυτά, με μεθοδικότητα, να διαφυλάσσονται & να συσκευάζονται κατάλληλα για την προώθησή τους, ως τεκμήρια, για εργαστηριακή ανάλυση (for laboratory analysis).

Τόσο κατά την εξερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος όσο και για τη συλλογή, διατήρηση & μεταφορά των τεκμηρίων στα ειδικά Εργαστήρια, προς εξέταση & περαιτέρω αξιοποίηση, απαιτούνται ειδικές εκπαιδεύσεις, εμπειρία και γνώσεις (που εδράζονται -κατά βάση- στις φυσικές επιστήμες) καθώς και τεχνικές στη χρήση του απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού, που διαθέτουν τα εργαστήρια Εξερευνήσεων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος