ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων

Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων 
Forensic Road Accident Analysis WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση των πάσης φύσεως συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος με σκοπό την επιστημονική διερεύνησή του, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό (accident influence factors), προς απόδοση τυχόν ευθυνών ή / και βελτίωση της οδικής ασφάλειας γενικά.

Είναι γεγονός ότι ο κύριος λόγος ύπαρξης ενός συστήματος μεταφορών, είναι η καθιέρωση ασφαλών -πρωτίστως- αλλά και ευχερών οδικών μετακινήσεων, κάτι που σχετίζεται –και- με την οικονομική ανάπτυξη μιας Χώρας.

Το τροχαίο ατύχημα τείνει να αποτελέσει από μόνο του ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ως εκ της απώλειας ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.

Ο σπουδαιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, σχετίζεται με την κατά το δυνατό καλύτερη κατανόηση των αιτιών που τα προκάλεσαν, σε συνδυασμό με κατάλληλα ‘αντίμετρα’ για την μη επανάληψή τους.

Σπάνια τα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν εξαιτίας ενός και μόνου παράγοντα, κάτι που καταδεικνύει ως απαραίτητη την πολύπλευρη προσέγγιση των γενεσιουργών αιτιών, μέσα από την επιστημονική –από ειδικούς- ανάλυσή του, όταν βεβαίως εντοπιστούν, κατανοηθούν και τεκμηριωθούν τα ακριβή αίτια, που εδράζονται, κύρια:

–       στο φυσικό περιβάλλον

–       στο οδικό δίκτυο

–       στα εμπλεκόμενα άτομα [επιβάτες / οδηγούς]

–       στα οχήματα &

–       σε πολλούς άλλους, επιμέρους, παράγοντες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων