ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δόκιμα Μέλη

1.Το Δόκιμο μέλος πρέπει να:
Κατέχει πανεπιστημιακό πτυχίο από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή από άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή να είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αξιωματικού.
Να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του κύκλου εκπαίδευσης σε ειδικότητα που λειτουργεί και αναγνωρίζεται, ως εφαρμοσμένη εγκληματολογική ειδικότητα, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes). Η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται από κρατική εγκληματολογική ή ιατροδικαστική Υπηρεσία της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο που συνεργάζεται με αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
2.Τα δόκιμα μέλη, που καταβάλλουν το 50% της εισφοράς των τακτικών μελών, μπορούν να εξελιχθούν, ύστερα από αίτησή τους, σε τακτικά όταν αποκτήσουν τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται για τα τακτικά μέλη. Το δόκιμο μέλος, όταν καταστεί τακτικό, καταβάλλει και το υπόλοιπο 50% της εισφοράς του.
3.Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να εκλέγονται μέλη των οργάνων της ΕΝΩΣΗΣ.