ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επίτιμα Μέλη

1.Ο τίτλος του επίτιμου μέλους απονέμεται σε φυσικό πρόσωπο, που αποδεδειγμένα είτε:
συνεισέφερε στην έρευνα και ανάπτυξη του τομέα των εφαρμοσμένων εγκληματολογικών – εργαστηριακών εξετάσεων στη Χώρα μας ή στην αλλοδαπή, με το επαγγελματικό, εκπαιδευτικό ή ερευνητικό του έργο,
είτε
συνεισέφερε γενικότερα -με την επαγγελματική του δράση ή την οικονομική και κοινωνική του προσφορά- στους σκοπούς της ΕΝΩΣΗΣ.
2.Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να εκλέγονται μέλη των οργάνων της ΕΝΩΣΗΣ.
3.Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές στην ΕΝΩΣΗ.